วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // คณะนิติศาสตร์ มรส.จัดหลักสูตรกฎหมายปกครอง-วิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ ก.ศป.รับรองร่วมพัฒนาความยุติธรรมสู่สากล .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : กนกรัตน์ ศรียาภัย

วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 2 ผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนาอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานระดับสากล เกิดบรรทัดฐานการบริหารราชการแผ่นดิน สร้างสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะภายใต้หลักนิติธรรมโดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติและให้โอวาท พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวรายงาน นายวิชวุทย์ กล่าวว่า “ผู้ที่ได้รับการฝึกฝนทางด้านกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองจะเป็นที่คาดหวังให้เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ พัฒนา อำนวยความยุติธรรมทางปกครอง ให้มีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานในระดับสากล ก่อให้เกิดบรรทัดฐานในการบริหารราชการแผ่นดิน และสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิเสรีภาพของประชาชนและประโยชน์สาธารณะภายใต้หลักนิติธรรม”ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐและประชาชน หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ได้รับรองตามมาตรฐานหลักสูตรกฎหมายปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายมหาชน โดย ก.ศป. เพื่อสร้างมาตรฐานในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถให้กับบุคคล ได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมมุ่งผลิตและพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ภาษา เทคโนโลยี คุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงหน้าที่ของตนในการศึกษาให้บรรลุถึงความสำเร็จอันจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป”ขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า “คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตามมาตรฐานที่ กศป.รับรอง รุ่นที่ 2 เพื่อเผยแพร่และพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทฤษฎี หลักกฎหมาย และประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง จนถึงระดับที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจในหน่วยงานหรือองค์กรของตนได้” .

ที่มา : สื่อสารองค์กร มรส.

%d bloggers like this: