วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สสจ.เชียงใหม่ลงพื้นที่ควบคุมการระบาดร่วมกับและนายอำเภอเวียงแหงหลังพบเด็กติดเชื้อล่าสุดอายุ 1 ขวบ เร่งวางมาตรการควบคุมป้องกัน ยั้บยั้งการระบาดเป็นวงกว้าง

สสจ.เชียงใหม่ลงพื้นที่ควบคุมการระบาดร่วมกับและนายอำเภอเวียงแหงหลังพบเด็กติดเชื้อล่าสุดอายุ 1 ขวบ เร่งวางมาตรการควบคุมป้องกัน ยั้บยั้งการระบาดเป็นวงกว้าง เมื่อวานพบ 4 รายติดเชื้อในชุมชนครัวเรือน มีเด็กอายุ 1 ขวบติดเชื้อโควิด เชื่อมโยงจากคลัสเตอร์งานเรียกขวัญ หย่อมบ้านลีซู ซอยกองฮัก บ้านเวียงแหง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแหง เมื่อวันที่ 24 กันยายน ประกาศงดการทำกิจกรรมร่วมกลุ่ม เลี้ยงสังสรรค์ งดนั่งดื่มเครื่องดื่มในร้าน และชะลอให้บริการงานทะเบียน

นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอเวียงแหง ได้ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเวียงแหง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์ และวางแผนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จากรายงานของสาธารณสุขอำเภอ และ รพ.เวียงแหง วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย หย่อมบ้านลีซู ซอยกองฮัก บ้านเวียงแหง จำนวน 1 ราย บ้านกองลม จำนวน 1 ราย ชุมชนลีซูในห้วย บ้านห้วยหก จำนวน 2 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 42 ราย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับคลัสเตอร์งานเรียกขวัญ หย่อมบ้านลีซู ซอยกองฮัก บ้านเวียงแหง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองแหง เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจำนวนมากในชุมชนลีซูในห้วย และชุมชนลีซูน้ำบ่อใหม่ บ้านห้วยหก หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองแหง ซึ่งเป็นพื้นที่ต้องเฝ้าระวังควบคุมโรคเร่งด่วน ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้มีมาตรการป้องกันโรคเร่งด่วนก่อนหน้านี้

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเวียงแหง ออกคำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว หย่อมบ้านลีซู ซอยกองฮัก บ้านเวียงแหง หมู่ 4 ตำบลเมืองแหง ตั้งแต่วันที่ 4-17 ตุลาคม 2564 วัน ได้กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก ชุมชนลีซูน้ำบ่อใหม่ บ้านห้วยหก หมู่ 5 ตำบลเมืองแหง ควบคุมการเข้า-ออก ชุมชนลีซูในห้วย บ้านห้วยหก หมู่ 5 ตำบลเมืองแหง เป็นระยะเวลา 14 ตั้งแต่วันที่ 5-18 ตุลาคม 2564อำเภอเวียงแหง ประกาศควบคุมพื้นที่เข้าออกชุมชนลีซู บ้านห้วยหก พร้อมตรวจคัดกรองเชิงรุกทั่วพื้นที่ เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำจุดคัดกรอง จำนวน 2 จุด คือ 1 จุดคัดกรองทางเข้าหอเจ้าเมือง บ้านห้วยหก หมู่ 5 ตำบลเมืองแหง และ 2 จุดคัดกรองหลังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ 9 (ห้วยหก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง) ระหว่างวันที่ 5 – 18 ตุลาคม 2564 ประกาศขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน งดกิจกรรมรวมกลุ่มทุกประเภท งดการเลี้ยงสังสรรค์ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ศขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ทุกประเภท งดให้ลูกค้านั่งรับประทานในร้าน โดยให้ซื้อกลับไปบริโภคที่อื่น จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และ ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงแหง ประกาศชะลอการให้บริการงานทะเบียนและบัตรในบางประเภท โดยจะให้บริการเฉพาะเรื่องเร่งด่วน รวมทั้งประกาศชะลอการออกหนังสือเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เนื่องจากมีผู้เดินทางเข้ามาติดต่อราชการจำนวนมาก

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมระบาดวิทยา สาธารณสุขอำเภอ และ รพ.เวียงแหงและฝ่ายปกครอง ได้บูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในชุมชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนไทยใหญ่บ้านเวียงแหง บ้านแม่แตะ ชุมชนในห้วยบ้านห้วยหก และตรวจคัดกรองบุคลากรครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเวียงแหง โรงเรียนบ้านจอง โรงเรียนบ้านกองลม และโรงเรียนบ้านปางป๋อ ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม เพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเวียงแหง จึงขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางที่ราชการกำหนด เพื่อให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง สรุปประวัติการเดินทาง Timeline ผู้ป่วยยืนยันCOVID -19 จำนวน 4 ราย ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ รพ.ได้ส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาที่ รพ.สนาม จ.เชียงใหม่ แล้วมีผู้สัมผัสสูงจำนวนมาก และขยายวงกวางไปยังหลายพื้นที่ทีมสอบสวนโรคอำเภอเวียงแหงได้ดำเนินการออกพื้นที่ค้นหากลุ่มเสี่ยงและตรวจหาเชื้อในพื้นที่กลุ่มเสี่ยงต่างๆ หากมีผู้สัมผัสในไทม์ไลน์ผู้ป่วยยืนยัน สามารถแจ้ง รพ.สต.ใกล้บ้าน หรือมาตรวจหาเชื้อได้ที่ รพ.เวียงแหงเจ้าพนักงานควบคุมโรค ได้ออกคำสั่งกักกันผู้สัมเสี่ยงสูงเป็นระยะเวลา 14 วัน ณ ที่พักอาศัย และจะตรวจหาเชื้อ 2 รอบ พบว่าจากTimeline มีเด็กชายอายุ 1 ปี ติดเชื้อ ไปร่วมงานกับแม่ งานเลี้ยงสู่ขวัญ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 บ้านเวียงแหง หมู่ 4 ตำบลเมืองแหงแล้วกลับอยู่กับตาและยาย ก่อนจะไปตรวจหาเชื้อโรงพยาบาลเวียงแหงวันที่ 3 ตุลาคม 2564 และผลออกมา วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ติดเชื้อนำตัวเข้ารับการรักษาแล้ว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr.หมานักข่าว ผู้เฒ่าเต่าเจียงใหม่

%d bloggers like this: