วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 153

คณะทำงานโฆษก ทภ.3/กอ.รมน.ภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 153

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 153 ณ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ, พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล และ พันโท หญิง บุณฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

1. กองทัพภาคที่ 3 “เปิดค่ายทหารรับน้ำ” ในพื้นที่กองพลพัฒนาที่ 3
2. “รถวางสะพาน” ทหารช่างกองทัพภาคที่ 3 เพื่อพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ภาคเหนือ
3. เยาวชน Army Farm กองทัพภาคที่ 3 ช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
4. เยาวชน Army Farm กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 31 ช่วยเหลือประชาชน
ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
5. สรุปผลการจับกุมการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (ปีงบประมาณ 2564)
6. สรุปผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 (ปีงบประมาณ 2564)
7. สรุปผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 (ปีงบประมาณ 2564)
8. สรุปผลการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 (ปีงบประมาณ 2564)
9. แพทย์ทหารเตือน “โรคอุจจาระร่วง” ภัยที่มักมากับน้ำท่วม.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: