วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“รถวางสะพาน” ทหารช่างกองทัพภาคที่ 3 เพื่อพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ภาคเหนือ

“รถวางสะพาน” ทหารช่างกองทัพภาคที่ 3 เพื่อพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 153 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนภัย ในช่วงวันที่ 24 – 26 กันยายน 2564 พายุดีเปรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” แล้ว หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังเป็นดีเปรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับ และเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝน เพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก นั้น

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในทุกพื้นที่ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ในการระดมสรรพกำลัง ทั้งทางด้านของกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ในการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ รวมทั้งได้นำยุทโธปกรณ์ของทหารช่าง (รถวางสะพาน Modular Fast Bridge (MFB)) ออกมาช่วยอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ที่ประสบปัญหาถนนถูกตัดขาดจากกระแสน้ำ ให้สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก มีรายละเอียดดังนี้

1. กองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย, กำลังพล พร้อมรถวางสะพาน MFB (สะพานเครื่องหนุนมั่นแบบเร่งด่วน MFB หรือ Modular Fast Bridge ) จำนวน 1 คัน เข้าช่วยเหลือ เนื่องจากเกิดเหตุถนนหมายเลข 2275 (เส้นทางเพชรบูรณ์-กรุงเทพมหานครฯ) บริเวณพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ถูกตัดขาดจากกระแสน้ำทำให้ถนนพังและขาดช่วง รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ (เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2564)

2. กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย, กำลังพล พร้อมรถวางสะพาน MFB (สะพานเครื่องหนุนมั่นแบบเร่งด่วน MFB หรือ Modular Fast Bridge ) จำนวน 2 คัน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคอสะพานขาด ณ บ้านวังซ่าน ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ และอีก 1 แห่ง ณ ถนนสายทางหลวงชนบทสายวัดศรีอุทุมพร-บ้านวังเดื่อ ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากถูกตัดขาดจากกระแสน้ำ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ชั่วคราว ระหว่างรอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการซ่อมเส้นทางต่อไป (เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 และวันที่ 1 ตุลาคม 2564)

สำหรับ รถวางสะพาน Modular Fast Bridge (MFB) ประกอบด้วย รถวางสะพานจำนวน 5 คัน สะพาน Modular Fast Bridge เป็นชุดอุปกรณ์สะพานที่สามารถเคลื่อนย้าย วาง และเก็บสะพานได้ด้วยรถ 1 คัน แต่ละทอดสะพานมีความยาว 15 เมตร เหมาะสำหรับแม่น้ำ ลำธารที่มีความกว้างประมาณ 70 เมตร ลึกประมาณ 5 เมตร กระแสน้ำอัตราการไหลไม่เกิน 2 เมตร/วินาที สามารถใช้งานได้ต่ำสุด คือ 1 ทอด สามารถใช้งานได้สูงสุดตามจำนวนทอดสะพาน

ปัจจุบัน สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ได้คลี่คลายลงตามลำดับ แต่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ยังคงเฝ้าระวังและมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทหาร ได้มีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติอยู่เสมอ และเมื่อเกิดเหตุจากภัยพิบัติต่างๆ ขอให้ท่านได้กรุณาแจ้งข่าวสารได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน หรือศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 242859, เฟซบุ๊ก : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3 และ เว็บไซต์ : กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) http://army3.rta.mi.th/ เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเป็นการเร่งด่วนต่อไป

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากวิกฤตทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: