วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3 สรุปผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 (ปีงบประมาณ 2564)

กองทัพภาคที่ 3 สรุปผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 (ปีงบประมาณ 2564)

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 153 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้มีนโยบายให้มีการบูรณาการงานด้านการข่าวเพื่อความมั่นคงของพลเรือน ตำรวจ ทหาร และทุกภาคส่วน ในการดำเนินการ สกัดกั้น ปราบปราม และจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ตั้งแต่พื้นที่แนวชายแดน จนถึงพื้นที่ตอนในของประเทศ นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการสกัดกั้น ยับยั้ง การลักลอบลำเลียงยาเสพติด ตั้งแต่พื้นที่ชายแดนด้วยการลาดตระเวน (31,490 ครั้ง) ซุ่มโจมตี (1,750 ครั้ง) ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด (31,826 ครั้ง) และปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติด (282 ครั้ง) สามารถจับกุมผู้กระทำผิด 452 ครั้ง (ปะทะ 14 ครั้ง ฝ่ายเราบาดเจ็บ 2 นาย ฝ่ายตรงข้ามเสียชีวิต 5 ศพ) ผู้ต้องหา 597 คน ตรวจยึดของกลาง ยาบ้า 28,772,356 เม็ด, เฮโรอีน 67.737 กิโลกรัม, ไอซ์ 690.252 กิโลกรัม และ ฝิ่นดิบ 350.841 กิโลกรัม (ปีงบประมาณ 2564)

เมื่อเปรียบเทียบผลการจับกุมและตรวจยึดของกลาง ระหว่างปี 2564 กับปี 2563 มีการจับกุมและตรวจยึดของกลางมีสถิติลดลง รายละเอียดตามภาพ

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: