วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองทัพภาคที่ 3 สรุปผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 (ปีงบประมาณ 2564)

สรุปผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 (ปีงบประมาณ 2564)

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 153 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้เข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ในห้วงปีงบประมาณ 2564 รายละเอียดดังนี้

1) ภัยหนาว : ได้ดำเนินการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน จำนวน 23,197 ผืน และเสื้อกันหนาว จำนวน 7,281 ตัว

2) ภัยแล้ง : ได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำ จำนวน 4,388,500 ลิตร มีผู้ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 9,106 ครัวเรือน

3) วาตภัย : ได้ดำเนินการการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในการดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชน จำนวน 5,117 หลังคาเรือน

4) อุทกภัย : มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 14 จังหวัด 45 อำเภอ บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 4,952 หลังคาเรือน ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการอพยพ, ขนย้ายสิ่งของ, มอบถุงยังชีพ, ตรวจสุขภาพ และฟื้นฟูบ้านเรือนให้กับประชาชน ในการนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการขุดลอกเส้นทางน้ำ และกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางระบายน้ำ เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยอีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงทัศน์ให้สวยงาม ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว ในพื้นที่ 9 จังหวัด 14 อำเภอ

5) ดินโคลนถล่ม : ได้ดำเนินการนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการเคลื่อนย้ายดินสไลด์ที่ทับเส้นทาง เพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านไปมาได้, มอบถุงยังชีพ, ทำความสะอาดและกรอกกระสอบทรายทำแนวป้องกันดินสไลด์
และจากสถานการณ์ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

กองทัพภาคที่ 3 จึงได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ณ สโมสรยอดทัพบันเทิง กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยการ บูรณาการความร่วมมือในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ห้วงตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2564
สรุปการปฏิบัติภารกิจเพื่อเฝ้าระวังและสนับสนุนการควบคุมไฟป่าและหมอกควัน รายละเอียดดังนี้
– ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน จำนวน 655 ครั้ง
– การดำเนินงานควบคุมไฟป่าและ ไฟไหม้ในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 470 ครั้ง
– สร้างแนวป้องกันไฟป่า จำนวน 255 ครั้ง
– สร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผืนดิน จำนวน 82 ครั้ง
– ลาดตระเวนป้องปราม ป้องกันผู้ลักลอบเผาป่า จำนวน 585 ครั้ง
– การปฏิบัติชุดรณรงค์ จำนวน 15 ชุดปฏิบัติการ ในพื้นที่ 9 จังหวัด จำนวน 1,957 ครั้ง
– การปฏิบัติของ กอ.รมน.จังหวัด ในพื้น ที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 1,047 ครั้ง
– การใช้อากาศยานสนับสนุน เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ดังนี้
1) เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ 17 (ฮท.17) ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า จำนวน 38 เที่ยวบิน ใช้ปริมาณน้ำ รวม 127,000 ลิตร
2) เฮลิคอปเตอร์ ปภ. KA-32 ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่า จำนวน 308 เที่ยวบิน ใช้ปริมาณน้ำ รวม 792,000 ลิตร
3) เครื่องบินลาดตะเวนทางอากาศ แบบ บฝ.41/182 จำนวน 25 เที่ยว

โดยผลการปฏิบัติในปี 2564 ส่งผลให้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง เกิดจุดความร้อนจำนวนทั้งสิ้น 64,377 จุด เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเกิดจุดความร้อนถึง 135,812 จุด มีปริมาณลดลง ร้อยละ 52.60 และจำนวนวันที่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีปริมาณลดลง ร้อยละ 30.10 และพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มีปริมาณลดลง ร้อยละ 4.13.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: