วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สรุปผลการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 (ปีงบประมาณ 2564)

สรุปผลการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 (ปีงบประมาณ 2564)

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 153 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท หญิง บุญฑริกา ฑีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งโครงการทหารพันธุ์ดี ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการและทหารกองประจำการที่มีความสนใจด้านการเกษตร ได้มีโอกาสเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการปลูกผักอินทรีย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหน่วยทหารในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ดำเนินการทำเกษตรอินทรีย์, การปศุสัตว์ และการประมง เพื่อเป็นแหล่งความมั่นคงทางด้านอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ อีกทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักสะสมสำรองไว้ เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปและราษฎรในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ นับเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า นั้น

สำหรับการดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ปัจจุบันมีหน่วยดำเนินการ จำนวน 9 พื้นที่ 49 หน่วย รายละเอียดดังนี้
1) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก
2) โครงการทหารพันธุ์ดี กองพลทหารราบที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่
3) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
4) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง
5) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย
6) โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38 จังหวัดน่าน
7) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จังหวัดพิษณุโลก
8) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก
9) โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา

โดยในห้วงปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา โครงการทหารพันธุ์ดี กองทัพภาคที่ 3 ได้น้อมเกล้า น้อมกระหม่อม ถวายผลิตภัณฑ์จากโครงการฯ แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ มีรายละเอียดดังนี้
1. เมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 56,415 ซอง
2. เมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 202,020 กิโลกรัม
3. พันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 2,212,725 ตัว
4. แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล จำนวน 93 ตัว
5. เป็ดพันธุ์ไข่ จำนวน 12,986 ตัว
6. พันธุ์ไก่ จำนวน 485 ตัว

จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั้งบูรณาการศักยภาพทางการทหารในทุกๆ ด้านของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: