วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

สุราษฎร์ธานี // ทสปช.อำเภอท่าชนะ ผนึกคณะสงฆ์ เตรียมผุดหมู่บ้านศีล 5 พัฒนาสู่ความปรองดอง .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00น. นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอท่าชนะ พร้อมด้วยสัสดีอำเภอท่าชนะ, หัวหน้าส่วน,กำนันสนิท ช่วยรักษา, ผู้ใหญ่บ้านสุพจน์ นาคบ่อคา, เจ้าหน้าที่ อส., มูลนิธิกุศลศรัทธาฯ และ ทสปช.สุราษฎร์ธานี กอ.รมน.ภาค 4 โดย พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองผอ.กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมบูรณาการกับทางหน่วยงานราชการในการเตรียมงานพัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ ให้สวยงาม เพื่อสนับสนุนวัดศรีพนมพลาราม ในการรับการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล5” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2564 (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ณ วัดศรีพนมพลาราม โดยมี พระสมุห์ไกรสร เกสโร เจ้าอาวาส ตั้งอยู่หมู่ 4 ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับการลงพื้นที่ของประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ กำหนดในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เพื่อติดตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยนำศีลธรรมและวัฒนธรรม เป็นตัวขับเคลื่อนหลักเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนและเพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาติ ซึ่งมีคติประจำโครงการว่า “มีศีล มีสุข มีปรองดอง สมานฉันท์ มีสามัคคี มีสันติสุข” โดยจะส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นแบบอย่างแก่หมู่บ้านอื่น ๆ โดยประชาชนและชุมชนร่วมกันทำ ร่วมกันคิด เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน .

%d bloggers like this: