วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทม.แม่เหียะ จัดกิจกรรม “โครงการปลูกผักในเมือง” ส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารเพื่อสุภาพคนเมือง ณ ลานกิจกรรมวัดตำหนัก

ทม.แม่เหียะ จัดกิจกรรม “โครงการปลูกผักในเมือง” ส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารเพื่อสุภาพคนเมือง ณ ลานกิจกรรมวัดตำหนัก

โครงการสวนผักในเมือง โดย
โครงการ U2T ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดอบรมให้ความรู้ เรื่อง การปลูกผัก ให้แกประชาชนจำนวน 30 ครัวเรือนโดยการมีส่วนร่วมจากนักศึกษาและประชาชนภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ร่วมกับเทศบาลแม่เหียะ โดยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดสารเพื่อสุภาพคนเมือง ณ ลานกิจกรรมวัดตำหนัก หมู่ที่ 1 ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อมุ่งหวังให้ประชาชน ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปาะบาง ร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษ เพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: