วันจันทร์ ที่ 25 เดือนตุลาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม ต้อนรับ ทูตฝ่ายการค้า สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย และคณะฯ เข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าฯ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม ต้อนรับ ทูตฝ่ายการค้า สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย และคณะฯ เข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้าฯ

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ , นายพัลลภ แซ่จิว ) และ นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ทูตฝ่ายการค้า สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย และคณะฯ เข้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้า และประชาสัมพันธ์กิจกรรมอื่นๆ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: