วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สว.ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประสานความร่วมมือขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สว.ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประสานความร่วมมือขับเคลื่อนเชียงรายเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ประกอบด้วย นายจิรชัย มูลทองโร่ย นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายณรงค์ อ่อนสอาด นายเสรี สุวรรณภานนท์ และนายมณเฑียร บุญตัน พร้อมด้วยนางสาวมนฑิณี ยงวิกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดเชียงราย และการสมัครเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก การนำองค์ความรู้ด้านวิจัยและวิชาการมาพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพและการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพ

นำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคบริการด้วยความคิดสร้างสรรค์ (Service Design) โดยมีศาสตราจารย์ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ
.
โอกาสนี้ คณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรโดยอาศัยความรู้ทางการวิจัยจากคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้ ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการฯ ได้รับจะนำไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: