วันอาทิตย์ ที่ 15 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงินของสหภาพรัฐสภา

สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงินของสหภาพรัฐสภา

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 นาฬิกา (ตามเวลาในประเทศไทย) นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Member of the IPU Executive Committee) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน (Sub-Committee on Finance) ของสหภาพรัฐสภา ผ่านระบบการประชุมทางไกล “Zoom” โดยมี Ms. Cecilia Widegren สมาชิกรัฐสภาสวีเดน ทำหน้าที่ประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย อนุกรรมาธิการฯ จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อุซเบกิสถาน และไทย พร้อมด้วย Mr. Martin Chungong เลขาธิการสหภาพรัฐสภา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
.
การประชุมเริ่มต้นขึ้นด้วยการนำเสนอของเลขาธิการ IPU ซึ่งได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบโดยสังเขปถึงความเป็นมาของร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของ IPU ซึ่งประกอบด้วยเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 5 ข้อ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาระบบนิเวศวิทยาภาครัฐสภาเพื่อประชาธิปไตย และประชาชนทุกคน (parliamentary ecosystems for democracy, for everyone) จากนั้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ชี้แจงการยกร่างเอกสารงบประมาณของ IPU ประจำปี 2565 (ฉบับเบื้องต้น) รวมถึงการจัดสรรงบประมาณหลัก (core budget) ประมาณ 13 ล้านฟรังก์สวิส ซึ่งจัดสรรให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ข้อที่กล่าวมา

.
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตเรื่องการลงทุนในส่วนของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงรากฐานระบบงานของ IPU (digital transformation) พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของงบประมาณคงเหลือจากปี 2564 ที่จะนำเข้าสู่กองทุนหมุนเวียน (Working Capital Fund) รวมถึง รายงานสถานะล่าสุดของการชำระค่าบำรุงสมาชิกของประเทศสมาชิก และเน้นย้ำถึงความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณฉบับใหม่ อนึ่ง ที่ประชุมจะทำการพิจารณาร่างเอกสารงบประมาณรวมของสหภาพรัฐสภา ประจำปี 2565 (Draft Consolidated Budget 2022) ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน ครั้งถัดไปในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564

ภาพ/ข่าว ฤทธิรณ ปัญญากาบ ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: