วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สุราษฎร์ธานี // นายอำเภอท่าชนะ นำจิตอาสาพระราชทานทำกิจกรรมในวันรักต้นไม้ประจำปี 2564 .

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี
ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : ปุญญิศา สุวรรณ

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ วัดป่าท่าไท หมู่ที่ 7 ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นอภ.ท่าชนะ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปลูก และบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 โดยมีจิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรต้นไม้ ด้วยการปลูกต้นไม้ ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันบํารุงพรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และปลูกซ่อมต้นไม้ ในพื้นที่ที่ได้มีการปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน เป็นต้น การจัดกิจกรรมได้ดำเนินการตามมาตราการเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด .

%d bloggers like this: