วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) เชียงใหม่ ตัวแทนคนไร้บ้านอยากร่วมคิด “จี้นายกฯ – กระทรวงพม. – คมนาคม” ทบทวนสร้างแฟลตให้อยู่ ยื่นหนังสือผ่าน ผวจ.ชม.

เชียงใหม่ ตัวแทนคนไร้บ้านอยากร่วมคิด “จี้นายกฯ – กระทรวงพม. – คมนาคม” ทบทวนสร้างแฟลตให้อยู่ ยื่นหนังสือผ่าน ผวจ.ชม.

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 เวลา 09.30 น.ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวแทนประชาชนเครือข่ายผู้แทนคนไร้บ้าน 25 คน นำโดยนายเดชา จึงอุดมชัย นางสุกัญญา พินิจวัฒนกุล ได้เดินทางเพื่อขอยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการขอคัดค้านแนวคิดของการใช้พื้นที่ของรถไฟแห่งประเทศไทย ที่จะสร้างแฟลตที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อยโดยไม่ได้สอบถามความเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแนวทางเครือข่ายสลัม 4 ภาคร่วมกับ 38 องค์กรภาคประชาชนได้ยื่นต่อรัฐบาลที่ผ่านมา

ในการนี้ นางจิราพร เชาวน์ประยูร ยามาโมโต้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับหนังสือ โดยชี้แจงว่าจะนำเรื่องเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำข้อเรียกร้องดังกล่าวประกอบการพิจารณาต่อไป

อย่างไรก็ตามข้อเรียกร้องย้ำว่า คนจนเมืองไม่ต้องการอยู่อาศัยในลักษณะของสลัม และในรอบหลายปีที่ผ่านมาในหลายรัฐบาลคนจนเมืองนับหมื่นครัวเรือนก็ได้ริเริ่มทำโครงการที่อยู่อาศัยแบบบ้านมั่นคง โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานของชุมชนและปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัยไม่ให้มีลักษณะของการเป็นสลัม

สำหรับการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยเครือข่ายสลัม 4 ภาค ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาเครือข่ายสลัม 4 ภาคได้มีแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกันกับการรถไฟแห่งประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม ในการสร้างความมั่นคงในที่ดินโดยการเช่าที่การรถไฟฯแล้วพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายโครงการบ้านมั่นคง ขณะนี้มีชุมชนหลายแห่งได้สิทธิ์การเช่าตามมติคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย 13 ก.ย. 2543 แล้วปรับปรุงชุมชนสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ไม่มีสภาพเป็นสลัมอย่างที่นายกรัฐมนตรีกล่าวอ้าง

เครือข่ายสลัม 4 ภาค ใคร่ขอให้นายกรัฐมนตรีได้ทบทวนแนวความคิดในการแก้ปัญหาชุมชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางรถไฟ โดยเครือข่ายสลัม 4 ภาค ขอยืนยันให้สานต่อในนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในลักษณะบ้านมั่นคง ที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนในการปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณที่ดินเดิมหรือพื้นที่ใกล้เคียง โดยการเช่าที่ดินระยะยาวจากรัฐหรือเหมาะสมการสร้างแฟลตเป็นการย้ายปัญหาไม่ใช่แก้ไขปัญหา.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: