วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (28 – 31 ตุลาคม 2564)

การปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (28 – 31 ตุลาคม 2564)

ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง โดยบูรณาการหน่วยงานที่มีภารกิจและอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ

ประกอบกับที่รัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร โดยมีข้อกำหนดตามกรอบพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้พิจารณาให้ระงับการใช้ช่องทางการเข้าออกประเทศในทุกพื้นที่ที่มีเขตติดต่อชายแดน เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 มาจนถึงปัจจุบัน นั้น

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 ได้กำชับให้ทุกหน่วยที่มีพื้นที่ตามแนวชายแดน ได้เฝ้าระวังการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายของกลุ่มแรงงานต่างด้าว รวมไปถึงคนไทยที่ไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน และลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างจริงจัง โดยมีผลการจับกุม, ผลการดำเนินคดี และการเร่งรัดการดำเนินคดีตามกฎหมาย โดย ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3, กองกำลังนเรศวร และกองกำลังผาเมือง ได้ร่วมกับทุกภาคส่วน ในห้วงวันที่ 28 – 31 ตุลาคม 2564 ที่สำคัญ จำนวน 6 เหตุการณ์ รายละเอียดดังนี้.-

เหตุการณ์ที่ 1 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 06.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจในเขตพื้นที่ บ้านห้วยนกแล ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้พบกลุ่มบุคคลต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 15 คน (เป็นผู้ชาย 10 คน และผู้หญิง 5 คน) ลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังฝั่งประเทศไทย ตรวจสอบแล้ว ทุกคนไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการเดินทางเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักร โดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส Covid – 19 พร้อมทั้งส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 2 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 20.13 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่จาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจในเขตพื้นที่บ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้พบรถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน มีชาวไทยเป็นคนขับ รถดังกล่าวบรรทุกบุคคลต่างด้าว สัญชาติเมียนมา รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 23 คน (เป็นผู้ชาย 14 คน และผู้หญิง 9 คน) ที่ลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งประเทศไทย ตรวจสอบแล้ว ทุกคนไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส Covid – 19 พร้อมทั้งส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 3 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 21.00 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจากชุดปฏิบัติการ หมวดลาดตระเวนไกล กองกำลังนเรศวร กำลังลาดตระเวนตรวจในเขตพื้นที่ บ้านวังตำลึง ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ได้พบรถยนต์กระบะบรรทุกบุคคลต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 13 คน (เป็นผู้ชาย 7 คน และผู้หญิง 6 คน) ที่ลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังฝั่งประเทศไทย ตรวจสอบแล้ว ทุกคนไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการเดินทางเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักร โดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส Covid – 19 พร้อมทั้งส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 4 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 16.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่จาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจในเขตพื้นที่ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้พบ รถยนต์กระบะบรรทุกบุคคลต่างด้าว สัญชาติเมียนมา จำนวน 10 คน (เป็นผู้ชาย 8 คน และผู้หญิง 2 คน) ที่ลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติ จากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังฝั่งประเทศไทย ตรวจสอบแล้ว ทุกคนไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการเดินทางเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส Covid – 19 พร้อมทั้งส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 5 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 20.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจในเขตพื้นที่บ้านแม่กุหลวง ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้พบรถยนต์กระบะบรรทุกบุคคลต่างด้าว สัญชาติจีน จำนวน 7 คน (เป็นผู้ชาย 5 คน และผู้หญิง 2 คน) ที่ลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังฝั่งประเทศไทย ตรวจสอบแล้ว ทุกคนไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร โดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส Covid – 19 พร้อมทั้งส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

เหตุการณ์ที่ 6 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 เวลาประมาณ 02.30 น. ขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ กำลังลาดตระเวนตรวจในเขตพื้นที่บ้านป่าคาเก่า ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ได้พบ กลุ่มบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 68 คน (เป็นผู้ชาย 38 คน และผู้หญิง 30 คน) ลักลอบข้ามแดนตามช่องทางธรรมชาติจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน เข้ามายังฝั่งประเทศไทย ตรวจสอบแล้ว ทุกคนไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการเดินทางเข้ามา และอยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส Covid – 19 พร้อมทั้งส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและการสกัดกั้นอย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: