วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรโครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน และโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” บ้านถืมตอง ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 โดยมีพระราชานุญาตให้ กองทัพภาคที่ 3 โดย มณฑลทหารบกที่ 38 จัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในพื้นที่ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน ฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

โดยได้ทดลองเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กบ จำนวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กบทุ่งกุลา, กบนาน่าน และกบนาสุราษฎร์ธานี เพื่อทดลองเลี้ยงควบคู่กันไป ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ทั้งด้านการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้อาหารกบ ที่ผลิตจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางธรรมชาติ รวมทั้งมีการศึกษาองค์ความรู้ในการเลี้ยงภายใต้ระบบนิเวศน์ ที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ตามหลักความพอประมาณ และบริหารจัดการการเลี้ยงภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งมีการวางแผนการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการเลี้ยงกบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการเลี้ยง อันจะส่งผลทั้งทางด้านผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมตามหลักการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เลี้ยง โดยอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 38 ในฐานะหน่วยรับผิดชอบศูนย์ผลิตพันธุ์กบพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้เริ่มจากการทดลองเลี้ยงกบพ่อแม่พันธุ์กบ ซึ่งเป็นกบ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กบทุ่งกุลา, กบนาน่าน และกบนาสุราษฎร์ธานี โดยนำมาผสมไขว้สายพันธุ์กัน เพื่อเตรียมการผลิตกบที่มีคุณภาพ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นมา สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้สนใจที่ขอพระราชทานพันธุ์กบในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 150,000 ตัวต่อปี เพื่อนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ ก่อให้เกิดความมั่นคงแก่สังคมสืบไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: