ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย แหล่งเรียนรู้ แหล่งอาหาร ของเด็กนักเรียนและชุมชุน

ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย แหล่งเรียนรู้ แหล่งอาหาร ของเด็กนักเรียนและชุมชุน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35 ร่วมกับคณะครู และนักเรียน ในพื้นที่ ได้ดำเนินการโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐานิษธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง และ อำเภอแม่ระมาด จ.ตาก ซึ่งผลผลิตที่ได้นำไปมอบให้กับโรงเรียนเพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน อีกทั้งยังได้แบ่งปันให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะคนด้อยโอกาสหรือคนพิการในพื้นที่
ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19

ซึ่งในห้วงที่ผ่านมาหน่วยได้นำผลผลิต ผักสวนครัว,ปลาดุกและกบที่เพาะเลี้ยงไว้ภายในโครงการฯ นำไปแบ่งปันมอบให้กับราษฎรผู้ยากไร้และผู้พิการในพื้นที่ บ้านแม่สลิดหลวง หมู่2 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ที่มีฐานะยากจน จำนวน 4 ครอบครัว เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ในห้วงการแพร่ระบาดของโควิด-19.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: