สุราษฎร์ธานี // สำนักปลัดกระทรวง อว.ตรวจเยี่ยมโครงการ “ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” ที่ มรส.

ไทเกอร์นิวส์ สุราษฎร์ธานี

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

รายงาน : กนกรัตน์ ศรียาภัย

วันที่ 8 พ.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน และผู้ได้รับการจ้างงานโครงการ U2T ร่วมต้อนรับ ด้าน ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม กล่าวว่า ในการรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมภายใต้โครงการฯ ในด้านต่างๆ ได้แก่

• ด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Community Big Data)

• ด้านการพัฒนาทักษะผู้เข้าร่วมโครงการ

• ด้านการจัดการสื่อสารโครงการ

• ด้านการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และการแก้ปัญหาความยากจน รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินงานในภาพรวมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้า OTOP การสร้างพัฒนา Creative Economy การยกระดับการท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน Health Care เทคโนโลยีด้านต่างๆ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน ให้ชุมชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อไปด้าน นางสุวรรณี คำมั่น ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ในการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในครั้งนี้มี นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายพันธ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ และคณะ โดยได้ร่วมกันหารือรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงาน โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาดำเนินโครงการ ให้เกิดการจ้างงานประชาชน บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษาให้มีงานทำในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การจัดทำข้อมูล Thailand Community Big Data การสรุปภาพรวมผลสำเร็จของการดำเนินการโครงการฯ ในพื้นที่ 82 ตำบล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมถึงการจัดทำข้อเสนอโครงการ U2T ในระยะต่อไปด้วยโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green Economy (BCG) ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงกับหลักคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Project Manager โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร รวม 82 ตำบล มีการจ้างงานทั้งสิ้น 2,177 อัตรา ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้าโอทอป (OTOP) การสร้างพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ การยกระดับการท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน การนำเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ไปช่วยชุมชนในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น .

ที่มา : สื่อสารองค์กร มรส.

ข่าว : เทพพิทักษ์ ยศหมึก

ภาพ : อดิสรณ์ เนาวโคอักษร

%d bloggers like this: