วันพุธ ที่ 1 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

มณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสาสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส covid-19 จังหวัดพิษณุโลกต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชาวสองแควกลับมาใช้ชีวิตมีความสุขดั่งเดิม

มณฑลทหารบกที่ 39 นำทหารจิตอาสาสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส covid-19 จังหวัดพิษณุโลกต่อเนื่อง เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันให้ชาวสองแควกลับมาใช้ชีวิตมีความสุขดั่งเดิม

พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 39 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัส โควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนชาวพิษณุโลก ที่เดินทางมารับการบริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พร้อมกับได้เผยแพร่วีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงห่วงใยช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยในช่วงการระบาดของโควิด-19 เผยแพร่ให้กับผู้รับบริการการฉีดวัคซีนได้รับชม ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 636 คน

%d bloggers like this: