วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ประธานกรรมการหอการค้าจ.เชียงใหม่ พร้อมคณะฯเข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พ.ย.64 พร้อมเข้ารับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2564

ประธานกรรมการหอการค้าจ.เชียงใหม่ พร้อมคณะฯเข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พ.ย.64 พร้อมเข้ารับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์) พร้อมด้วยกรรมการเลขาธิการ (นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ), กรรมการเหรัญญิก (นางอัญชลี ลิ้มเล็งเลิศ) และกรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC (นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี) เข้าร่วมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อระดมความคิดเห็นจากหอการค้าทั่วประเทศ พร้อมยื่นสมุดปกขาวต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน และในปี 2564 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “หอการค้ายอดเยี่ยม” ประจำปี 2564 อย่างต่อเนื่อง.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: