วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(มีคลิป) ผบ.มทบ.32 เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อ “ใช้หลักปฏิบัติร่วมกับหลักคิด น้อมนำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล และสมาชิกฯให้ยั่งยืน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯจังหวัดลำปาง”

ผบ.มทบ.32 เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อ “ใช้หลักปฏิบัติร่วมกับหลักคิด น้อมนำเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล และสมาชิกฯให้ยั่งยืน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อฯจังหวัดลำปาง”

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขตพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อมด้วย พันเอกเมธา ณ พิกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32 และพันเอกนพอนันต์ ปาลิวนิช หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32/นายทหารแผนและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่ออำเภอเมือง, อำเภอเมืองปาน และอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และเยี่ยมเยียนกำลังพล ครูฝึกด้านศิลปาชีพและสมาชิกฯ ณ โครงการบ้านทุ่งจี้ ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญและแผนงานที่จะดำเนินการในห้วงต่อไป จากหัวหน้าโครงการฯ โอกาสเดียวกันนี้หัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่/สมาชิกที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ ร่วมต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางปฏิบัติและสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานฯ ได้พบปะกำลังพลและสมาชิก พร้อมเสนอแนะการผลิตชิ้นงานให้มีลักษณะที่เหมาะสม สามารถใช้งานได้ดีมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มยอดขายสร้างรายได้เพิ่ม รวมทั้งขอให้ทุกคนระลึกเสมอว่าการปฏิบัติทุกอย่างขอให้มุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ที่ได้จัดตั้งโครงการฯ เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ โดยได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการเริ่มต้นโครงการ จวบจนปัจจุบันมีกลุ่มอาชีพต่างๆมากมาย อาทิ งานส่งเสริมเครื่องปั้นดินเผา, งานปลูกหม่อนเลี้ยงไหม, กลุ่มทอผ้า,งานปักผ้า,กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุ่มผลิตน้ำดื่ม และงานด้านเกษตรกรรม เป็นต้น โดยการดำเนินงานหน่วยได้ประสานความร่วมมือและร่วมส่งเสริมพัฒนาทั้งด้านวิชาชีพที่ตรงตามความถนัดและความต้องการของตลาด อันจะส่งผลให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสมาชิกตามลำดับ

ต่อจากนั้น พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานฯ และคณะ พร้อมด้วยแพทย์จิตอาสาพระราชทานจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพที่บรรจุสิ่งของอุปโภค – บริโภคจำเป็น พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาว ซึ่งหน่วยประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ) เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนผ่อนคลายความหนาวเย็นจากอุณหภูมิที่ลดลงในช่วงนี้ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการในพื้นที่รอบโครงการฯ จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1.นายสุพรรณ สอดศรี อายุ 55 ปี ป่วยโรคกระดูกพรุน อยู่บ้านเลขที่ 27 หมู่ 13 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน , 2.นายสมคิด ติ๊บตา อายุ 37 ปี ป่วยติดเตียง บ้านเลขที่ 9 หมู่ 14 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน, 3.นางบุญยืน ภูมิประเทศ อายุ 62 ปี ผู้สูงอายุและมีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 8 หมู่ 8 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน และ 4. นางตุ่น ติ๊บตา อายุ 94 ปี ผู้สูงอายุและมีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 72 หมู่ 8 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งส่งมอบความห่วงใยให้กำลังพลและสมาชิกด้วยการมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งเชิญชวนให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้ครบถ้วนและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด จะได้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราจะผ่านไปด้วยกัน สร้างขวัญและกำลังใจต่อกำลังพลและสมาชิกเป็นอย่างมาก.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: