วันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรม COVID BOX โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรม COVID BOX โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ร่วมแก้ไขปัญหา การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาล โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และกระทรวงสาธารณสุข ได้วางแผนกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 เป็นต้นมา นั้น โดยในส่วนของกองทัพบก ผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้ทุกหน่วยของกองทัพบก ใช้ศักยภาพให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ควบคู่ไปกับมาตรการพิทักษ์พล และการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน

ในการนี้ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ได้ทำการคิดค้นและพัฒนา ตู้ “COVID BOX” ตู้ตรวจเชื้อความดันบวก Swab Test Positive Pressure เพื่อใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย สนับสนุน ช่วยเหลือ ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยแผนกพยาธิวิทยาร่วมกับหมวดพลเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย โดยนำตู้โทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ได้ใช้แล้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) อุตรดิตถ์ มาดัดแปลงให้มีช่องสำหรับสอดมือเพื่อใช้สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย พร้อมทั้งมีการติดตั้งพัดลมสร้าง Positive Pressure เพื่อป้องกัน ไม่ให้ละอองฝอย (Aerosol) กระจายเข้าหาผู้ตรวจ ชนิดมีแผ่นกรอง HEPA-Filter และไฟส่องส่องสว่างภายในตู้ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเป็นการลดการใช้ชุด PPE ที่มีจำนวนจำกัด

และเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ผลงานนวัตกรรม “COVID BOX” นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางการแพทย์ ในการประชุมวิชาการพระมงกุฎเกล้าครั้งที่ 49 ประจำปี 2564 ในหัวข้อเรื่อง ความปลอดภัยด้านการรักษาพยาบาล และการป้องกัน (Healthcare Security and Protection) โดยนวัตกรรม COVID BOX มีการใช้งานมาแล้วประมาณ 2 ปี ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจไปแล้วกว่า 10,235 ราย โดยสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าว ได้สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มีนโยบายและสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ภาคเหนือ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร, ยุทโธปกรณ์ และอาคารสถานที่ของกองทัพภาคที่ 3 ทุกแห่ง ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อได้รับการร้องขอ หรือประสานจากคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดอย่างเร่งด่วน เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัยร่วมกัน ทำให้สังคมไทยกลับมาเข้มแข็งและประเทศเดินหน้าต่อไปในอนาคต.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: