กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ที่ จังหวัดเชียงใหม่

กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ที่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อควบคุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ประจำปีงบประมาณ 2565ในขณะที่หน่วยทหารในพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังสถาการณ์
กองทัพภาคที่ 3 จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ที่ กองพลทหารราบที่ 7 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ห้วงตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 – 30 เม.ย. 65 ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ โครงการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่ออำนวยการควบคุมการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้มีการจัดตั้งชุดรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือของกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 15 ชุด ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อรณรงค์สร้างการรับรู้และปลุกจิตสำนึก ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวัง พร้อมแจ้งเตือนการเกิดไฟป่าและป้องกันไฟป่ามิให้เกิดไฟป่าขั้นรุนแรงซึ่งการจัดตั้งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ในครั้งนี้ จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง โดยการจัดกำลังยุทโธปกรณ์ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่จังหวัดตากร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 310 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2565 โดยมีการกำหนดห้วงประกาศห้ามเผาเด็ดขาดในพื้นที่ห้วงวันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2565 และมีการเตรียมแผนเผชิญเหตุฯ ระดับจังหวัด พร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

อย่างไรก็ตามในปีนี้จังหวัดตากมีนโยบายการดำเนินงานแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่เป็นมาตรการเชิงรุก 4 ในพื้นที่ 5 อำเภอเป้าหมาย

ในส่วนของกองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 พันเอก จักรชัย สำเภา ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 12 ร่วมกับอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ตรวจสภาพความพร้อมของชุดรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันของหน่วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัย ชุดปฏิบัติการดับไฟป่า เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพล อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลสาธารณภัย ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันให้พร้อม ในการเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันที ทั้งในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก พื้นที่ลาดชัน โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 รับผิดชอบ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอสบเมย และอำเภอขุนยวม เพื่อให้การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”.

ทรงวุฒิ ทับทอง / กาญจนา เกตุทองมา

%d bloggers like this: