(มีคลิป) “รฎาวัญ” ขึ้นเหนือประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเสมอภาค (ภาคเหนือ) แกนนำ 4 อำเภอ “สันทราย -แม่ออน – ดอยสะเก็ด -สันกำแพง” เข้าร่วมฟังแน่น ที่วังธารรีสอร์ทเชียงใหม่

“รฎาวัญ” ขึ้นเหนือประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเสมอภาค (ภาคเหนือ) แกนนำ 4 อำเภอ “สันทราย -แม่ออน – ดอยสะเก็ด -สันกำแพง” เข้าร่วมฟังแน่น ที่วังธารรีสอร์ทเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.64 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ที่วังธารรีสอร์ทเชียงใหม่ นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเสมอภาค จัดประชุมจัดตั้งสาขาพรรคเสมอภาค (ภาคเหนือ) แกนนำ 4 อำเภอ “สันทราย -แม่ออน – ดอยสะเก็ด -สันกำแพง” พร้อมคณะกรรมการผู้บริหารพรรคฯ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ เผยว่า การจัดตั้งพรรคเสมอภาค เป็นการพลิกโฉมหน้าการเมืองไทยไปสู่การเมืองในมิติใหม่ ที่ประชาชนธรรมดา รวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมือง ให้เป็นพรรคของประชาชน บริหารจัดการโดยประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาชนทุกสาขาอาชีพ จะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนจะเป็นผู้อุปถัมภ์พรรคให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ตามสโลแกนของพรรคเสมอภาค “เท่าเทียม ทั่วถึง ยุติธรรม” เสมอภาค พรรคของเรา

“พรรคเสมอภาค” ทางเลือกใหม่ สำหรับประชาชนที่ไม่ชอบความขัดแย้ง ไม่ชอบความอยุติธรรม ไม่ชอบการเลือกปฏิบัติ ไม่ชอบการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ชอบความเหลื่อมล้ำ รวยกระจุกจนกระจายประชาชนที่อยากให้เศรษฐกิจฟื้น อยากให้คนไทยหลุดพ้นจากความยากจนหนี้สินล้นพ้นตัว อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีมีเงินใช้จากการประกอบอาชีพอย่างมีศักดิ์ศรี “พรรคเสมอภาค” พร้อมรับมอบอำนาจหน้าที่จากประชาชนไปบริหารประเทศให้ฟื้นกลับมาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถยืนอยู่ในระดับแถวหน้าในอาเซียนและในภูมิภาคเอเชียอีกครั้ง

นางรฎาวัญ กล่าวอีกว่า ดิฉันจึงขอเชิญชวนประชาชน ที่สนใจอยากมีส่วนร่วมสร้างการเมืองแนวใหม่ ที่มุ่งทำงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้มี “ความเสมอภาค” ในทุกด้าน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก ให้ประชาชน ร่วมคิดนโยบายดีๆ และมีส่วนร่วมสร้างนักการเมืองที่เป็นคนเก่งและเป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริตไปทำหน้าที่ในรัฐสภาไปบริหารประเทศ วันนี้ประชาชนที่รักประเทศชาติ ต้องมาร่วมมือกับ “พรรคเสมอภาค” เปลี่ยนการเมืองให้ขาวสะอาด ปราศจากการซื้อสิทธิ์ – ขายเสียง ซึ่งเป็นต้นเหตุของการทุจริตคอรัปชั่น โดยพรรคเสมอภาค มีโครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคงให้แก่ประชาชนและสมาชิกพรรคในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลทั่วประเทศ

“พรรคเสมอภาค” มีนโยบายสำคัญหลายเรื่อง เช่น การพึ่งตนเองพัฒนาตนเองให้อยู่รอดได้ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก โดยมีนโยบายฟื้นเศรษฐกิจของประเทศจากเศรษฐกิจฐานรากขึ้นมาถึงระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เรามีแนวทางที่จะสร้างรายได้ให้ประเทศไทย มีความมั่งคั่งร่ำรวย มีเงินใช้หนี้สาธารณะจำนวนมหาศาลในปัจจุบันนี้ได้โดยใช้เวลาไม่นาน มีแนวทางส่งเสริมศักยภาพของนักธุรกิจนักลงทุน ผู้ประกอบการภาคเอกชนให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดปี มุ่งเน้นนโยบายที่จะตั้ง “กระทรวงสมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทย” ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทย ที่สามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้คนไทยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยชรา ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้คนไทยอย่างมหาศาล “สมุนไพรไทย” จะผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกยารักษาโรค อาหารปลอดภัย อาหารเป็นยาและเวชสำอางค์รายใหญ่ของโลก ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และจะเป็นศูนย์กลางบริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมหรือ Wellness Center ของชาวโลก ด้วยประสิทธิภาพของการแพทย์แผนไทยคู่ขนานไปกับการแพทย์แผนตะวันตก

นโยบายทางด้านคมนาคมขนส่งของ “พรรคเสมอภาค” ว่าจะสนับสนุนการพัฒนาคลองไทยให้เป็นศูนย์กลางพาณิชย์นาวีแห่งใหม่ของโลก ซึ่งหลายองค์กรได้ศึกษาความเป็นไปได้พอสมควรแล้วสามารถดำเนินโครงการได้ทันทีเมื่อกำหนดเป็นนโยบายรัฐบาลซึ่งจะเกิดธุรกิจการลงทุน การค้าขาย ธุรกิจบริการเชื่อมโยงต่อเนื่องอย่างกว้างขวาง จะช่วยแก้ไขปัญหาการตกงานว่างงานได้อย่างเป็นรูปธรรม จะสามารถยกระดับรายได้ของประเทศให้มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายด้านสังคม และการเมืองการปกครอง พรรคเสมอภาค มีเป้าหมายจะพัฒนาให้ประเทศไทย เป็นสังคมอุดมธรรม สังคมอุดมปัญญา สังคมแห่งความดีงาม วัดคุณค่าของคนด้วยความดีมีคุณธรรมจริยธรรม ละอายเกรงกลัวต่อการทำความชั่ว และเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันด้วยเมตตาธรรม ส่งเสริมสนับสนุนสิทธิของประชาชนทุกเพศทุกวัยทั้งเด็ก เยาวชน บุรุษ สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBT ให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างเสมอภาค เราจะปรับปรุงแก้ไขอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นการกระจายอำนาจการปกครองอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนบริหารจัดการตนเองได้ตามกฎหมาย จะให้มีกองทุนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน ในชุมชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตนขอยืนยันว่า ตนเป็นนายทุนให้ตนเอง ไม่มีนายทุนใหญ่หรือใครอยู่เบื้องหลัง และทุกคนที่เป็นสมาชิก เป็นนายทุนพรรค เพราะการเมืองวันนี้หากไม่หันหน้าจับมือกันจะไม่เหลืออะไรเลย ขอย้ำว่า “พรรคเสมอภาค” (เป็นพรรคที่ต้องเลือก ไม่ใช่พรรคทางเลือก) นางรฎาวัญกล่าวเสริมตอนท้าย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: