มณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย ข้าราชการและจิตอาสาพระราชทานได้มาชุมนุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ บริเวณช่วงมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน/รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดในพื้นที่สาธารณะบริเวณข่วงเมือง และถนนรอบเมือง พร้อมน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกถึงพระ

มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลาแห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ นับเป็นอเนกประการทรงตั้งพระราชหฤทัยในการดำรงไว้ซึ่งความผาสุกของประเทศชาติ ด้วยพระเมตตา และพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่าง ๆ ทรงพระราชทานมรดก ทางภูมิปัญญาให้ปวงชนชาวไทย ได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อันส่งผลให้อาณาประชาราษฎร์อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมา และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุกร่มเย็นรวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

โดยในงานมีกิจกรรมการทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณอำเภอเมืองน่าน โดยเริ่มจากถนนผากอง ถนนกลางเมืองน่านที่รู้จักกันในชื่อถนนคนเดินน่าน หรือ กาดข่วงเมือง

%d bloggers like this: