หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 พร้อม พสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน พร้อมใจกันแต่งกายสีเหลือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 พร้อม พสกนิกรชาวแม่ฮ่องสอน พร้อมใจกันแต่งกายสีเหลือง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม

พันเอก สุจินต์ ทรัพย์สิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน กิจกรรมในครั้งนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

พระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 และวันรู้รักสามัคคี 4 ธันวาคม 2564 โดยจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย กำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และฉีดล้างพื้นทางเดิน เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับความสะดวกและปลอดภัย

%d bloggers like this: