กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนแรงงานข้ามชาติ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดเชียงราย

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนแรงงานข้ามชาติ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในจังหวัดเชียงราย

พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ประสานงานบูรณาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดเชียงราย, แรงงานจังหวัดเชียงราย, จัดหางานจังหวัดเชียงราย, ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย, ชุดหน่วยข่าวกรองทางทหารกองกำลังผาเมือง และมูลนิธิวัฒนเสรี จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนแรงงานข้ามชาติ เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

COVID-19 ในจังหวัดเชียงราย ภายใต้การสนับสนุนขององค์การความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ The Freedom Story กับองค์การระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) โดยมี นายแพทย์ภุชงค์ ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูลานนา โรงแรมแสนโฮเทล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดย วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการที่จำเป็นสำหรับแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ย

%d bloggers like this: