กองพันทหารม้าที่ 26 นำทหารจิตอาสา บรรทุกน้ำสะอาด เติมเต็มบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่สำนักสงฆ์ และบ้านเรือนประชาชน เมืองเพชรบูรณ์

กองพันทหารม้าที่ 26 นำทหารจิตอาสา บรรทุกน้ำสะอาด เติมเต็มบรรเทาภัยแล้งในพื้นที่สำนักสงฆ์ และบ้านเรือนประชาชน เมืองเพชรบูรณ์

กองพันทหารม้าที่ 26 กรมทหารม้าที่ 3 กองพลทหารม้าที่ 1 นำทหารจิตอาสาภัยพิบัติ ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำใช้ในการอุปโภค พร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกน้ำ จัดหาน้ำสะอาดใส่ภาชนะบรรจุน้ำในพื้นที่สำนักสงฆ์ บ้านสันตาเพีย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพระภิกษุสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่ ได้มีน้ำใช้ในการอุปโภค – บริโภค ในยามฤดูแล้ง เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่บนพื้นที่สูง ทำให้ระบบประปาของชุมชน ไม่สามารถส่งน้ำไปถึงได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

%d bloggers like this: