กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่ออกบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ในกิจกรรม“Army Barber Delivery“ ที่อยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน โดยตั้งจุดบริการตัดผม ณ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

ทหารพระราชา ตัดผมให้ชาวประชา

กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา ลงพื้นที่ออกบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ในกิจกรรม“Army Barber Delivery“ ที่อยู่ในช่วงเปิดภาคเรียน โดยตั้งจุดบริการตัดผม ณ โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งเด็กนักเรียนที่เข้าสู่ในช่วงการเปิดภาคเรียน และเป็นการลดรายจ่ายให้กับผู้ปกครองของเด็กนักเรียน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จึงขอขอบคุณที่หน่วยทหารในพื้นที่ “ไม่ทอดทิ้งประชาชน ช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส” การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

%d bloggers like this: