วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (EP ) – คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดสวนดอก พระอารามหลวง

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (EP ) – คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดสวนดอก พระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2564 นิสิตคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มีคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (EP ) นิสิตชั้นปีที่ 1 – 3 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระวิปัสสนาจารย์ จำนวน 2 รูป จากวัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมืองเชียงใหม่ รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: