วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

“อบจ. เชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตน ในการเป็นข้าราชการและพนักงานจ้างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน”

“อบจ. เชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร หลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตน ในการเป็นข้าราชการและพนักงานจ้างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “หลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นข้าราชการและพนักงานจ้างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยมี นางจันทร์เพ็ญ กันทะธงพิธิวัต ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมฯ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดที่เข้ารับการอบรมได้รับหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีคุณธรรมและจริยธรรม อันนำไปสู่การปฏิบัติงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในองค์ประกอบเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องช้างกระ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: