พิธีเจริญพุทธมนต์สืบชาตา เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ 58 ปี 38 พรรษา พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสี ภิกขุ

พิธีเจริญพุทธมนต์สืบชาตา เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ 58 ปี 38 พรรษา พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสี ภิกขุ

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 วัดพระธาตุดอยเวียง นำโดยพระครูวรวรรณวิวัฒน์,ดร.นิมนต์พระเกจิ พระเถระ จำนวน 9 รูปมาเจริญพุทธมนต์สืบชาตา เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบรอบ 58 ปี 38 พรรษา พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญวาสี ภิกขุ นายสุเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตเชียงใหม่ 2 พร้อมคณะ ประกอบพิธีถวายโรงครัวออมสิน ครัวปันสุข มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูปลัดณัฐพล จนฺทิโก,ดร. ประธานหลักสูตร สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ถวายเครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ ผู้ที่จะร่วมพิธีต้องผ่านจุดคัดกรองอย่างเข้มงวด ตรวจวัดอุณภูมิ ลงทะเทียน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ( New Normal)ณ วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง