กิจกรรมการประกวดร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” กองทัพภาคที่ 3

กิจกรรมการประกวดร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” กองทัพภาคที่ 3

ตามที่ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง “บ้านเกิดเมืองนอน” โดยการจัดทำบทเพลงพร้อม Clip Music Video (MV) ในรูปแบบที่เป็นเสียงร้องของนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเป็นการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ ในแบบฉบับผลงานของตนเอง ตระหนักถึงความเป็นคนไทย รักแผ่นดิน รักสถาบัน รักอัตลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งได้รำลึกถึงบรรพบุรุษที่สละเลือดเนื้อปกป้องแผ่นดินไทย มาจนถึงทุกวันนี้
ในการนี้ มีนักเรียน/นักศึกษา ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมจัดทำบทเพลงพร้อม Clip Music Video (MV) “บ้านเกิดเมืองนอน” เข้าร่วมการประกวด ในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 64 คลิป โดยได้ทำการเผยแพร่คลิปเพลง ผ่านช่องทางเพจ “Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3” และช่องทางเพจ “Facebook ของศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ทั้ง 10 มณฑลทหารบก ในพื้นที่ภาคเหนือ” ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 13 – 27 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สำหรับผลงานที่ได้รับคะแนนยอดนิยมจากการกดไลค์ และกดแชร์ สูงสุด ในแต่ละจังหวัด เพื่อรับโล่เกียรติยศ จาก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เพื่อเป็นเกียรติแก่สถานศึกษาและ เป็นกำลังใจให้แก่นักเรียนผู้ส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ ได้แก่

1. โรงเรียนโพฒิสารศึกษา จังหวัดนครสวรรค์
2. โรงเรียนขาณุวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร
3. โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
4. โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
5. โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่
6. โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดลำพูน
7. โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
8. โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา
9. โรงเรียนสหคริสเตียน จังหวัดอุตรดิตถ์
10. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่
11. โรงเรียนหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
12. โรงเรียนตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
13. วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย จังหวัดเชียงราย
14. โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม จังหวัดน่าน
15. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
16. โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
17. โรงเรียนภัทรวิทยา จังหวัดตาก
กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกท่านที่มีความสนใจ สามารถรับชม พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ที่ช่องทางเพจ “Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3” และช่องทางเพจ “Facebook ของศูนย์การฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้ทั้ง 10 มณฑลทหารบก ในพื้นที่ภาคเหนือ”.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3