สสจ.พังงา จัดการประชุมทางไกล Web conference ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพังงา

สสจ.พังงา จัดการประชุมทางไกล Web conference ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพังงา

วันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา นายแพทย์วิทยา วัฒนเรืองโกวิท นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ มธุรส พร้อมด้วย ทันตแพทย์ธนากร ศฤงคารชยธวัช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

หัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมทางไกล Web conference ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดพังงา (PHEOC Phang nga) โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบ Web conference จากพื้นที่ ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพังงา /

ความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนจังหวัดพังงา และการฉีดกระตุ้นเข็ม/ การสำรองเวชภัณฑ์ และ ATK ของ สปสช/ แนวทางในการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ HI ฉบับปรับปรุง และพิจารณาการปรับรูปแบบการดูแลผู้ป่วย ตามนโยบายและข้อสั่งการปลัดกระทรวงฯ การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข รับ Phang nga Sand box ทั้งนี้ EOC อำเภอทุกอำเภอ ได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยด้วย

%d bloggers like this: