🤹🏻🤹🏻““วันเด็กอยู่ที่ไหน ก็สุขใจกับกองทัพบก” เชิญชวนบุตรหลานร่วมงานวันเด็กรับรางวัล ผ่านออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ 8 ม.ค.65 นี้

🤹🏻🤹🏻““วันเด็กอยู่ที่ไหน ก็สุขใจกับกองทัพบก” เชิญชวนบุตรหลานร่วมงานวันเด็กรับรางวัล ผ่านออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ 8 ม.ค.65 นี้

“รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 ของนายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กับเด็กไทยในปีนี้ที่จะเป็นพื้นฐานสร้างความสงบสุขในสังคม สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกองทัพบกที่ให้ความสำคัญกับเด็กมาโดยตลอด เพราะเชื่อว่าการปลูกฝังความรักความสามัคคี ตระหนักถึงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ ถือเป็นพื้นฐานด้านความมั่นคงของประเทศในอนาคต ที่ผ่านมากองทัพบกได้ดำเนินโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว ได้แก่ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์, มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน, จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนทหาร และให้หน่วยทหารได้เข้ามามีส่วนช่วยดูแลเด็ก ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบตามพระราชดำริ ล่าสุด ได้สนับสนุนโครงการจักรยาน สานฝัน ปันสุข ที่ให้ทหารช่วยซ่อมจักรยานที่ได้รับบริจาค มอบให้เด็กนักเรียนเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล

สำหรับวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบกได้จัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบออนไลน์เป็นปีที่ 2 เพื่อเสริมสร้างจินตนาการไห้รู้งานด้านความมั่นคง, เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์, เสริมสร้างความรักความสามัคคี มีจิตอาสา และที่สำคัญให้เด็กได้รู้จัก “ทหาร” ผ่านภารกิจต่างๆของกองทัพและการใช้ยุทโธปกรณ์ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กได้ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต ซึ่งทุกกิจกรรมจะนำเสนอด้วยระบบออนไลน์ รับของแจกของรางวัลจัดส่งให้ถึงบ้าน จัดพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในวันเสาร์ ที่ 8 ม.ค.65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป สามารถร่วมกิจกรรมผ่าน Facebook Live ของหน่วยทหาร อาทิ

-กรมกิจการพลเรือนทหารบก Directorate of Civil Affairs (กองทัพบกส่วนกลาง)
-วันเด็กกองทัพ (กองทัพภาคที่ 1)
-กองทัพภาคที่ 2
-กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 3
-กองทัพภาคที่ 4
-ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
-ศูนย์ประชาสัมพันธ์หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก

กองทัพบกจึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง นำบุตรหลานร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กของกองทัพบกทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและหน่วยทหารต่างๆ ทั่วประเทศ ผ่านโซเชียลมีเดียในระบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เติบโตเป็นเยาวชนคนดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

……………. 7 มกราคม 2565

%d bloggers like this: