กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กิจกรรม : การจัดการอบรมและสานเสวนา ของ กอ.รมน.จังหวัด (การชุมชนสัมพันธ์) พื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดโครงการชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กิจกรรม : การจัดการอบรมและสานเสวนา ของ กอ.รมน.จังหวัด (การชุมชนสัมพันธ์) พื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย

พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันตรี สมเดช ช่างนาค รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยกำลังพล ชุดชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย

อบรมให้ข้อมูลการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน.การปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรู้ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับทราบปัญหาของชุมชน สร้างการรับรู้ และส่งเสริมกลุ่มอาชีพและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน(วิทยากรปราชญ์เพื่อความมั่นคง/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด) และวิทยากรขุนด่านให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)เข้าสู่ชุมชน มีผู้เข้ารับการอบรม 20 คน พร้อมทั้งมอบ อาหารกล่อง และอาหารว่าง ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการอบรมแบบ New Normal รูปแบบวิถีชีวิตใหม่นี้ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และใส่หน้ากากเสมอตลอดการอบรม ด้วย