กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน

กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน
**********************************
พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันเอก พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย

จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นในชุมชน โดยได้รับเชิญวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า บรรยายให้ความรู้ และสาธิตการปฏิบัติในการป้องกันสาธารณภัยให้กับผู้นำชุมชน มวลชน และเครือข่ายภาคประชาชน เกี่ยวกับภัยต่างๆ เพื่อให้ผู้นำชุมชนและประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับแนวทาง

จัดการภัยพิบัติของหน่วยงานภาครัฐ และสามารถมีส่วนร่วมในการรับมือกับสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย เกิดจิตสำนึก มีความเสียสละ และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ มีประชาชน มวลชน และเครือข่ายภาคประชาชน

เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน โดยมี นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ผลการดำเนินงาน ประชาชน มวลชน และเครือข่ายภาคประชาชนได้รับความรู้และความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้อง ได้เป็นอย่างดี

%d bloggers like this: