****** “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” มทบ.38 โดย ผบ.มทบ.38 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19

****** “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” มทบ.38 โดย ผบ.มทบ.38 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) *****

เมื่อวันเสาร์ ที่8 ม.ค.65เวลา0830-1030 พล.ต.คณิศร อาสมะ ผบ.มทบ.38 เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กิจกรรมดังกล่าวพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา,หก.ฝอ.มทบ.38,หน.ฝ่าย/แผนก บก.มทบ.38และผบ.นขต.มทบ.38 เข้าร่วมกิจ กรรมฯมีการจับสลากรางวัลให้กับเด็ก/บุตรกำลังพลของหน่วย มีการไลฟ์สดผ่านทาง LINE Meeting แจกจ่ายของขวัญถึงหน้าบ้านพักเรือนแถวกำลังพล เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 (COVID-19)ซึ่ง ผบ.มทบ.38ได้จัดหารางวัลพิเศษ

พิ่มเติมเพื่อมอบให้บุตรกำลังพลนอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับจากงบประมาณของกองทัพบก ณ ห้องประชุม บก.มทบ.38 ค่าย สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จว.น.น. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เด็ก/บุตรกำลังพลของหน่วย มีความสุขให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ครับ
*********”

%d bloggers like this: