หมวดชาติ ทหารจิตอาสา ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาชาดอำเภอแม่ระมาด

หมวดชาติ ทหารจิตอาสา ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กาชาดอำเภอแม่ระมาด เดินทางกว่า 6 ชั่วโมง ขึ้นเขาเส้นทางคดโค้ง ขนสิ่งของมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

ร้อยตรี วีรชาติ ศิริสอ ผู้ช่วยสัสดีอำเภอแม่ระมาด ร่วมกับ นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด , องค์การบริหารส่วนตำบลสามหมื่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอแม่ระมาด ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค ข้าวสาร น้ำดื่ม น้ำมัน ฯลฯ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการปิด

หมู่บ้านชุมชนเพื่อสกัดกั้นและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวด โดยใช้เวลาเดินทางไปกลับ 6 ชั่วโมง พื้นที่ควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป๊อกบ้านเลอะทูทะ หมู่ที่ 2 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

%d bloggers like this: