𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧’𝐬 𝐃𝐚𝐲 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เปิดบ้านจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 สร้างร้อยยิ้มให้เด็ก ๆ บุตรหลานกำลังพล

𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧’𝐬 𝐃𝐚𝐲 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เปิดบ้านจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 สร้างร้อยยิ้มให้เด็ก ๆ บุตรหลานกำลังพล

พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของ มณฑลทหารบกที่ 39 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม แควน้อย 39 กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมีผู้บังคับบัญชา ฝ่ายอำนวยการและหัวหน้าหน่วย ฝ่าย แผนกเป็นตัวแทนบุตรหลานกำลังพล เข้าร่วมกิจกรรมฯ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้กรุณาจัดหาของรางวัลเพิ่มเติมเพื่อมอบให้บุตรของกำลังพล นอกเหนือจากรางวัลที่ได้รับจากงบประมาณของกองทัพบก เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัว

โดย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้มอบรางวัล ของขวัญ เนื่องในโอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2565 โดยกล่าวอวยพรให้โอวาทให้เด็กทุกคนมีความขยันหมั่นเพียร มานะ อุตสาหะ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเจริญงอกงามต่อชีวิต นอกจากนี้ จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน และจะต้องเป็นคนดีของสังคม รู้จักหน้าที่ อยู่ในระเบียบวินัยอันดี ตลอดจนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เจริญ รุ่งเรือง มั่นคง ตลอดไป

%d bloggers like this: