วันเสาร์ ที่ 21 เดือนพฤษภาคม คศ.2022

ศสป.กอ.รมน.ภาค 3 นำพ่อเมืองสองแคว พร้อมนักปั่นเที่ยวชมโครงการทหารพันธุ์ดี ทภ.3

ศสป.กอ.รมน.ภาค 3 นำพ่อเมืองสองแคว พร้อมนักปั่นเที่ยวชมโครงการทหารพันธุ์ดี ทภ.3

ศสป.กอ.รมน.ภาค 3 นำ ผวจ.พิษณุโลก พร้อมคณะ “ปั่นสองแคว สัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชน” เที่ยวชมโครงการทหารพันธุ์ดี ทภ.3 ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก ตามนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย , ท่องเที่ยว และ กีฬา ของรัฐบาล รวมทั้งเป็นการรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ นำไปสู่การพัฒนาจังหวัด

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.65 เวลา 06.00 – 09.15 น. ศสป.กอ.รมน.ภาค 3 นำ ผวจ.พิษณุโลก พร้อมคณะ “ปั่นสองแคว สัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชน” เที่ยวชมโครงการทหารพันธุ์ดี ทภ.3 ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จ.พิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 52 คน รายละเอียด ดังนี้

1.เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และรับประทานอาหารว่าง ณ ร้านกาแฟริมบัว (ป.4)

2.ปั่นเยี่ยมชมสวนสุขภาพค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ

3.เข้าเยี่ยมชมโครงการเลี้ยงแพะพระราชทาน (สบร.23 บชร.3)

4.เข้าเยี่ยมชมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง (พัน ซบร.23 บชร.3)

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย , ท่องเที่ยว และ กีฬา ของรัฐบาล รวมทั้งเป็นการรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดในมิติต่างๆ ของ ผวจ.พิษณุโลก อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: