กองทัพภาคที่ 3 รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

กองทัพภาคที่ 3 รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการตามโครงการ “กองทัพบกช่วยเหลือเกษตรกร” ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด และราคาตกต่ำ ในการนี้ หน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้เข้าให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โดย กองพลทหารราบที่ 7 ช่วยเหลือประชาชนด้วยการรับซื้อผลผลิตของเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบปัญหาภาวะผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ได้แก่ ผักกาดขาวปลี จำนวน 2,500 กิโลกรัม โดยได้นำผลผลิตดังกล่าว ไปแจกจ่ายให้แก่หน่วยขึ้นตรง, โรงประกอบเลี้ยงของหน่วย, กำลังพล และครอบครัว เพื่อนำไปรับประทานต่อไป

2. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 โดย มณฑลทหารบกที่ 33 ได้ให้การช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนด้วยการรับซื้อผลผลิตของเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ประสบปัญหาภาวะผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำ ได้แก่ ผักกาดขาว จำนวน 2,500 กิโลกรัม โดยได้นำผลผลิตดังกล่าว ไปแจกจ่ายให้แก่หน่วยขึ้นตรง, โรงประกอบเลี้ยงของหน่วย, กำลังพล และครอบครัว เพื่อนำไปรับประทานต่อไป

ทั้งนี้จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
3 กุมภาพันธ์ 2565

%d bloggers like this: