โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ นวัตกรรมในโครงการ Smart CSSD

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ นวัตกรรมในโครงการ Smart CSSD

โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ เป็นโรงพยาบาลกองทัพบก ระดับ 200 เตียง ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 ดูแลรับผิดชอบการตรวจสุขภาพให้กับกำลังพล, ครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีความมุ่งมั่นให้บริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ แบบองค์รวม แก่กำลังพล, ครอบครัว, ทหารกองประจำการ และประชาชนทั่วไป อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุณธรรม โดยมีการพัฒนาด้านการส่งเสริมสุขภาพ, การป้องกันโรค, การตรวจวินิจฉัยโรค, การรักษาพยาบาล, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, การบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก อย่างยั่งยืน นั้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ ได้ริเริ่มประดิษฐ์นวัตกรรมในโครงการ Smart CSSD เพื่อพัฒนานวัตกรรม ในโครงการ 2P Safety Tech เป็นการดำเนินการโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเพื่อป้องกันการเลื่อนการรักษา, เลื่อนการผ่าตัดจากอุปกรณ์ไม่พร้อมใช้, จัดอุปกรณ์ไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการติดเชื้อจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ และการป้องกันอุปกรณ์ทางการแพทย์ตกค้างในร่างกายผู้ป่วย
สำหรับหลักการพัฒนาในการพัฒนานั้นจะเป็นการใช้ RFID Tag ติดบนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และทดสอบการพัฒนาโปรแกรม Smart CSSD Platform ใช้งานร่วมกับ RFID Reader ทำให้สามารถใช้งานระบบผ่าน Smart Phone เพื่อเป็นการขยายผลนำไปใช้กับหน่วยจ่ายกลาง โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก โดยในการพัฒนาต่อยอดนำไปประยุกต์ใช้กับส่งอุปกรณ์อื่นที่มีมูลค่าสูง และมีความสำคัญในกองทัพบกต่อไป

โดยมีหลักการ และแนวความคิด คือ หน่วยจ่ายกลางเป็นหน่วยงานรวบรวมอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้แล้ว เข้าสู่กระบวนการทำลายเชื้อ ทำให้ปราศจากเชื้อ รวมไปถึงการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้พร้อมใช้งาน ปัญหาระบบการจัดการเครื่องมือแพทย์นั้นซับซ้อนหลายขั้นตอน ทำให้เกิดความผิดพลาดการจัดชุดอุปกรณ์ไม่ครบปฏิบัติการ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการล่าช้า ทำให้มีเลื่อนการรักษา, เลื่อนการผ่าตัด อีกทั้งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทำให้ติดเชื้อจากเครื่องมือแพทย์ ในการดำเนินการ เป็นพัฒนาระบบการจัดการเครื่องมือแพทย์ให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ ใช้ RFID Tag, RFID Reader และพัฒนาโปรแกรม Smart CSSD Platform ซึ่งในการพัฒนามีระบบการจัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ถูกต้องครบถ้วน 100% ทำให้สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ภายในหีบห่อ ผ่าน QR Code มีระบบการเรียกคืนเครื่องมือแพทย์ ระบบแจ้งเตือนใกล้วันหมดอายุ มีระบบการจัดเก็บประวัติการใช้เครื่องมือแพทย์ โดยสามารถทำการขยายผลนำไปใช้การบริหารจัดการ สิ่งอุปกรณ์สายแพทย์อื่นภายในโรงพยาบาล

ซึ่งในการนำมาใช้กับกองทัพในปัจจุบัน สามารถนำไปใช้กับโรงพยาบาลของทุกเหล่าทัพ และนำไปประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ ของหน่วยงานที่มิใช่โรงพยาบาล เช่น อุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงของกองทัพอุปกรณ์
การสื่อสารของหน่วยสื่อสาร เป็นต้น
จึงขอเรียนให้พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 มีความพร้อมที่จะสนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ทางทหารในการช่วยเหลือประชาชนยามวิกฤตทุกโอกาส.

ทรงวุฒิ ทับทอง
คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
3 กุมภาพันธ์ 2565