พิธีบรรจุหัวใจพระธาตุ “สิริวชิรญาณ”

พิธีบรรจุหัวใจพระธาตุ “สิริวชิรญาณ”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 พระครูสุนทรขันติรัต เจ้าคณะอำเภอสันป่าตอง เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประนอม หล้าจู เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีบรรจุหัวใจพระธาตุ “สิริวชิรญาณ” ซึ่งพระครูสิริญาณวัชร์ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืนเดชเมืองเชียงใหม่ เป็นผู้ก่อตั้งเริ่มต้นทุนในการก่อสร้าง พระครูปริยัติธรรมพินิจ เจ้าคณะตำบลบ่อหลวง ผู้ดูแลควบคุมการก่อสร้าง จัดพิธีดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเคร่งครัด ณ วัดบ่อพะแวน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: