“รฎาวัญ”ย้ำประชาชนอุดหนุนพรรคการเมืองได้ตามกฏหมาย เชิญชวนผู้เสียภาษีใส่รหัสพรรคเสมอภาค “236”ในแบบ ภงด.ช่วยสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่ม

“รฎาวัญ”ย้ำประชาชนอุดหนุนพรรคการเมืองได้ตามกฏหมาย เชิญชวนผู้เสียภาษีใส่รหัสพรรคเสมอภาค “236”ในแบบ ภงด.ช่วยสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ต้องจ่ายภาษีเพิ่ม

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค เปิดเผยว่า ประชาชนผู้เสียภาษีเงินได้ซึ่งมิใช่นิติบุคคล มีสิทธิแสดงเจตนาในแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ให้รัฐนำเงินที่ตนได้เสียภาษีไว้ไปอุดหนุนพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง ปีละ 500 บาท โดยเงินภาษีจำนวนนี้ ผู้เสียภาษีไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม แต่จะถูกหักจากเงินภาษีที่ต้องส่งให้กับกรมสรรพากรอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสิทธิของผู้เสียภาษีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 69 นับเป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมพัฒนาพรรคการเมืองอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ตัวอย่างเช่น ผู้เสียภาษีประสงค์จะอุดหนุนเงินภาษีให้แก่พรรคเสมอภาคก็สามารถระบุหมายเลขรหัสพรรคเสมอภาค 236 ในแบบ ภงด.90 หรือ ภงด.91 อุดหนุนได้สูงสุด 500 บาท ซึ่งจะได้ภาษีคืนเท่าเดิมและไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มแต่อย่างใด

“มีประชาชนสอบถามด้วยความสงสัยว่า ถ้าแสดงเจตจำนงให้เงินอุดหนุนพรรคการเมือง จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นใช่หรือไม่ ก็ขอถือโอกาสนี้ตอบข้อสงสัยว่าการแสดงเจตจำนงให้เงินอุดหนุนพรรคการเมืองจะไม่ต้องจ่ายเงินภาษีเพิ่ม เพียงแต่เป็นการดึงภาษีบางส่วนที่รัฐจัดเก็บจากผู้เสียภาษีแล้วมาให้กับพรรคการเมืองที่ผู้เสียภาษีระบุรหัสพรรคในแบบ ภงด.90 กรือ ภงด.91 เท่านั้น ขณะนี้พรรคเสมอภาคได้เริ่ม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รหัสพรรคเสมอภาค 236 และรณรงค์เชิญชวนประชาชนผู้เสียภาษีเงินได้ซึ่งมิใช่นิติบุคคล อุดหนุนเงินภาษีให้กับพรรคเสมอภาค โดยที่ผู้เสียภาษีทุกท่านยังจะได้ภาษีคืนเท่าเดิมและไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มแต่อย่างใด และขอยืนยันว่า จะนำเงินอุดหนุนจากผู้เสียภาษีไปใช้เพื่อการพัฒนาพรรคเสมอภาคให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิดร่วมทำเพื่อสร้างความเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง ยุติธรรมให้แก่สังคมไทย”นางรฎาวัญกล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: