นายกอบจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนในวันหยุดราชการ

นายกอบจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนในวันหยุดราชการ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่ประชาชนในวันหยุดราชการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่วงเวลาการให้บริการด้านการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนของสำนักงานอัยการสูงสุดในวันหยุดราชการ โดยทำการในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. และเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกและสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชนโดยทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างบริษัทเอกชน ที่ไม่สามารถไปขอรับบริการ ในวัน เวลาราชการได้ ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิและรับการช่วยเหลือทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยมี นายเชษฐวิทย์ ตันติพันธุ์วดี อธิบดีอัยการภาค 5 เป็นประธานในเปิดโครงการฯ ณ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง