เทศบาลเมืองแม่เหียะตรวจ ATK สถานศึกษาในพื้นที่ สร้างความปลอดภัยหลังเปิดเรียนวันแรก

เทศบาลเมืองแม่เหียะตรวจ ATK สถานศึกษาในพื้นที่ สร้างความปลอดภัยหลังเปิดเรียนวันแรก

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม.และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ดำเนินการตรวจ ATK นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่เหียะ โรงเรียนบ้านดอนปิน โรงเรียนแม่เหียะสามัคคี หลังจังหวัดประกาศให้เปิดการเรียนการสอนแบบ On site วันแรกเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่แม่เหียะ
นายธนวัฒน์ ยอดใจ กล่าวว่า ภายหลังประกาศจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ให้โรงเรียน สถาบันการศึกษา ทุกประเภท จัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On site) ได้ โดยวันนี้โรงเรียนในพื้นที่ มีการเปิดเรียนเป็นวันแรก จึงดำเนินการจัดชุดเจ้าหน้าที่ เข้าไปตรวจ ATK ให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ขอรับการสนับสนุน จำนวน 3 แห่ง ให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุมโรคติดต่อ ในเขตพื้นที่ตำบลแม่เหียะ

ทั้งนี้ยังได้กำชับการเรียนการสอน ในรูปแบบ on-site ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง กระจายนักเรียนไม่ให้เกิดความแออัด งดวิชาที่มีความเสี่ยงสูง รวมถึงมีการจัดกลุ่มสำหรับกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับนักเรียน โดยให้มีการประเมินสถานการณ์ เป็นรายสัปดาห์ ตลอดช่วงที่มีการเรียนการสอนที่โรงเรียน.

ทรงวุฒิ ทับทอง