ประชาพิจารณ์ หาแนวทางแก้ปัญหา จุดกลับรถหน้าตลาดสดแม่เหียะ

ประชาพิจารณ์ หาแนวทางแก้ปัญหา จุดกลับรถหน้าตลาดสดแม่เหียะ

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 65 ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดอุโบสถ หมู่ที่2 แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 ร่วมกับ เทศบาลเมืองแม่เหียะนำโดยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการประชาพิจารณ์ สอบถามความคิดเห็นประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ในหมู่ที่2 ,3และ4 หาแนวทางร่วมในการแก้ปัญหา และสอบถามความต้องการและความคิดเห็น ต่อการปิดสะพานจุดกลับรถ ข้ามคลองชลประทาน บริเวณหน้าตลาดสดแม่เหียะ เชื่อมต่อบ้านอุโบสถ หมู่ที่2 เพื่อแก้ปัญหาจราจร และอุบัติเหตุ โดยมีประชาชน ร่วมประชาพิจารณ์ครั้งนี้จำนวนมาก

โดยหลังจากทางหลวงชนบทมีการทำราวเหล็กมากั้นเพื่อทดลองการปิด- เปิดใช้งานเพียงจุดเดียวในการใช้เป็นจุดกลับรถ ในเส้นทางที่ต้องการกลับรถไปอำเภอหางดง เท่านั้น ส่วนเส้นทางที่มาจากตำบลสุเทพ ให้เลยไปใช้จุดกลับรถบริเวณสะพานใหม่ แต่เกิดความสบสนในการใช้งานของผู้สัญจร และประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบในการสัญจร รวมถึงการค้าขาย ซึ่งทางคณะฯ ได้เสนอแนะแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2 ให้มีนำราวเหล็ก รวมถึงป้ายสัญญาณจราจรออก เพื่อเปิดใช้งานตามปกติไปก่อน จนมีการทำประชาพิจารณ์ รับฟังความคิดเห็น สอบถามความต้องการของประชาชนขึ้น

โดยในเวทีประชาพิจารณ์ มีความเห็น ให้มีการทดลองปิดการใช้งานสะพานดังกล่าว งดรถทุกชนิดสัญจร และมีการปรับปรุงทางม้าลาย ป้ายสัญญาณจราจรให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมถึงให้มีการ ทำราวเหล็กกั้นให้สามารถเปิด-ปิดได้ หากมีภารกิจเร่งด่วน และดำเนินการจัดทำป้ายบอกทางประชาสัมพันธ์จุดกลับรถใหม่ และทางลัดไปยังวัดพระธาตุดอยคำ เพื่อให้ผู้สัญจรรับทราบโดยทั่วกัน โดยให้มีการทดลอง 1-3 เดือน และศึกษาผลกระทบในการแก้ปัญหาระยะยาวต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง