“การเสริมสร้างอุดมการณ์เพื่อความมั่นคง โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 (ชป.กร.มทบ.32)”

“การเสริมสร้างอุดมการณ์เพื่อความมั่นคง โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 32 (ชป.กร.มทบ.32)”

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบก 32 (ชป.กร.มทบ.32) ขับเคลื่อนกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคง (กรค.) ในกิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์เพื่อความมั่นคงร่วมกับอาสาสมัครกิจการพลเรือน (อส.กร.) ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำท้องถิ่น ณ พื้นที่บ้านเกาะคา หมู่ 5 ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง พบปะประชาชนเรื่องการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัว , ชุมชนของตนเอง อุดมการณ์รักชาติและสถาบันฯ และประชาสัมพันธ์การงดเผาป่า เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าหมอกควัน, ฝุ่นละออง PM.2.5 ซึ่งมีผลกับสุขภาพของคนในชุมชน ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมในห้วงฤดูหนาว และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง