แขวงศรีวิชัย ทน.เชียงใหม่ พ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 ที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

แขวงศรีวิชัย ทน.เชียงใหม่ พ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 ที่ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ได้ประสานงานกับทางแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ มาพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 19 (COVID -19) ณ อาคาร มจร. อาคารวิทยบริการ อาคารช้อย อาคารบาลีสาธิตฯ อาคารสำนักงาน ห้องเรียน มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอขอบคุณเทศบาลนครเชียงใหม่ บุคลกร ทุกภาคส่วนงานร่วมด้วยช่วยกัน ลุล่วงไปได้ด้วยดี.

ทรงวุฒิ ทับทอง